Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etionamid

Klassificering: 2

Preparat: Trecator

ATC kod: J04AD03

Substanser: etionamid

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Då erfarenhet under graviditet saknas med etionamid och djurförsök visat teratogena effekter, bör etionamid användas med stor återhållsamhet.

Bakgrund

Etionamid används vid tuberkulos, i regel tillsammans med andra preparat. Erfarenhet saknas av användning under graviditet men i djurförsök har teratogena effekter iakttagits vilkas betydelse för människa är oklar [1]. Andra bidragande orsaker till osäkerheten är även att antituberkulös terapi i regel bygger på flera samtidigt givna läkemedel samt moderns underliggande sjukdom.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter