Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etoposid

Klassificering: 3

Preparat: Eposin, Eto-Gry, Etopofos, Etoposid Ebewe, Etoposid Fresenius Kabi, Etoposide Accord, Lastet, Vepesid, Vepesid®

ATC kod: L01CB01

Substanser: etoposid, etoposidfosfat

Bedömning

Etoposid liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Etoposid är ett semisyntetiskt derivat av podofyllin med effekt på mitoser och används vid maligniteter. Det finns inga studier över användning av podofyllin eller etoposid under tidig graviditet men effekterna på celldelning bör kunna innebära en risk för fosterskada. Storleken av denna risk kan inte bedömas men paralleller med andra mitoshämmare antyder att den inte är extremt hög.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för etoposid.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (upp till ca 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för kromosomavvikelse hos fostret. En ökad frekvens av kromosomavvikelser i spermatozoer efter terapi med etoposid i kombinationsterapi har beskrivits.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Mas P, Daudin M, Vincent MC, Bourrouillou G, Calvas P, Mieusset R et al. Increased aneuploidy in spermatozoa from testicular tumour patients after chemotherapy with cisplastin, etoposide and bleomycin. Hum Reprod 2001;16:1204-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.