Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evolocumab

Klassificering: 2

Preparat: Repatha

ATC kod: C10AX13

Substanser: evolokumab

Bedömning

Användning av evolocumab bör undvikas under graviditet då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan. Om kvinnan har använt evolocumab i tidig graviditet, är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Evolocumab är en human monoklonal IgG-antikropp som blockerar bindningen till LDL-receptorer i levern av proteinet PCSK9. Därmed ökar antalet receptorer tillgängliga för LDL-kolesterol och kolesterolhalterna i blodet i sjunker. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. I djurförsök har inga negativa effekter setts på fosterutvecklingen.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Repatha. Public Assessment Report. 2015-05-21. http://goo.gl/4uJCsv

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter