Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenelzin

Klassificering: 2

Preparat: Nardil, Nardil Parke-Davis

ATC kod: N06AF03

Substanser: fenelzin, fenelzinsulfat

Bedömning

Användning av fenelzin, som tillhör gruppen MAO-hämmare, under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten av sådan behandling är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av fenelzin.

Bakgrund

Erfarenheterna med användning av MAO-hämmare under graviditet är begränsade. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska preparat.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av fenelzin.

När det gäller eventuella risker för påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för fenelzin – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed
  2. Ericson A, Källén B, Wiholm B. Delivery outcome after the use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:503-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter