Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenofibrat

Klassificering: 2

Preparat: Catalip, Fulcro, Lipanthyl, Lipanthyl®, Lipofene

ATC kod: C10AB05

Substanser: fenofibrat

Bedömning

Försiktighet bör iakttas med användande av fenofibrat under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen över användning av fibrater i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn med denna exponering. Ett av barnen hade en  missbildning. Barnet hade hypospadi.

Tre barn var exponerade för fenofibrat – alla saknade missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen fibrater är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för fenofibrat var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter