Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenylefrin

Klassificering: 2

Preparat: Cyclomydril, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin AB Unimedic, Fenylefrin Abcur, Fenylefrin APL, Fenylefrin Ebb, Fenylefrin Stragen, Fenylefrin Unimedic, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Minims Phenylephrine Hydrochloride, Mydrane, Mydriasert, Phenylephrine, Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb, Phenylephrinehydrochlorid, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: C01CA06, S01AA20, S01F, S01FA56, S01FB01, S01GA55

Substanser: fenylefrin, fenylefrinhydroklorid

Bedömning

Fenylefrin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall, men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. Använt som ögondroppar eller som intrakameral injektion är den systemiska absorptionen troligen låg, men viss försiktighet kan vara motiverad. Om exponering skett för fenylefrin i tidig graviditet är en eventuell risk inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Fenylefrin ges intravenöst på indikationen snabb blodtryckshöjning i samband med operation, regional anestesi, takykardi, myokardischemi och anafylaktisk chock, tillstånd som i sig är livshotande för fostret. Systemisk användning ger liksom andra alfaagonister vasokonstriktion i uterus med viss ökad risk för acidos och hypoxi hos fostret under förlossningen, vilket manar till viss försiktighet. Det finns dock inte några övertygande data för att fenylefrin skulle ha någon fosterskadande effekt vid adekvat systemisk användning. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga kvinnor som rapporterat denna exponering i tidig graviditet.

I form av ögondroppar eller som intrakameral injektion är den systemiska absorptionen troligen låg, men rapporterade biverkningar tyder på att viss systemexponering sker. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder använt fenylefrin som ögondroppar: barnet hade ingen missbildningsdiagnos. Vidare fanns det fyra barn vars mödrar uppgivit användning av fenylefrin med zinksulfat – inget av dessa barn hade någon missbildningsdiagnos. Fenylefrin finns även i ögondroppar tillsammans med tropikamid, men i det svenska Medicinska födelseregistret fanns inget barn med sådan exponering.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.