Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fesoterodin

Klassificering: 2

Preparat: TOVIAZ, TOVIAZ®

ATC kod: G04BD11

Substanser: fesoterodin, fesoterodinfumarat

Bedömning

Fesoterodin bör undvikas i tidig graviditet då embryotoxiska effekter setts i djurförsök. Det är dock tveksamt vilken relevans djurfynden har för den kliniska situationen. Om exponering skett under tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Fesoterodin är en specifik muskarinreceptorantagonist (som atropin) avsedd för behandling av trängningsinkontinens. Erfarenheterna av användning av fesoterodin under tidig graviditet är små. I djurförsök har embryotoxiska effekter iakttagits vid hög dos.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder uppgivit användning av fesoterodin i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter