Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fingolimod

Klassificering: 3

Preparat: Gilenya, GILENYA®

ATC kod: L04AA27

Substanser: fingolimod, fingolimodhydroklorid

Bedömning

Behandling med fingolimod skall inte ske under graviditet, om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. Djurförsök tyder på att medlet kan orsaka fosterskador. Om exponering skett i tidig graviditet, bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Ultraljudsundersökning av fostrets hjärta och stora kärl kan vara motiverad i dessa fall.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om fingolimod

Fingolimod används vid skov av Multipel skleros (MS) där behandling med beta-interferon varit otillfredsställande. Medlet nedsätter lymfocyters förmåga att lämna lymfkörtlarna genom att binda sig till 1-fosfat-S1P-receptor-1 på cellytan. Detta minskar infiltrationen av patogena lymfocytceller till centrala nervsystemets MS-härdar.

Medlet påverkar dock även andra organsystem främst hjärta och kärl. Djurstudier har visat ökad andel fosterdöd och teratogena effekter bl.a. allvarliga hjärtmissbildningar. Receptorn 1 fosfat-S1P-1 som blockeras av fingolimod är vidare involverad i kärlbildningen under embryogenesen. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del [5] och preparatet bör endast användas under graviditet efter noggrant övervägande. Då halveringstiden är lång, tar det cirka 2 månader efter utsättning, innan fingolimod har eliminerats ur kroppen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för fingolimod.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för finglimod var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Karlsson G, Francis G, Koren G, Heining P, Zhang X, Cohen JA et al. Pregnancy outcomes in the clinical development program of fingolimod in multiple sclerosis. Neurology. 2014;82:674-80. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter