Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorouracil

Klassificering: 3

Preparat: Actikerall, Efudix, Efudix 5% cream, Efudix cream, Efudix Meda, Efudix MEDA Pharma, Efudix MEDA Pharma GmbH, Efudix Mylan B.V., Fluorouracil Accord, Fluorouracil Sandoz, Fluorouracil Teva, Flurablastin®

ATC kod: L01BC02, L01BC52

Substanser: fluorouracil, fluorouracilnatrium

Bedömning

Fluorouracil givet under tidig graviditet innebär troligtvis en betydande risk för fosterskada, men det är svårt att uttala sig om riskens storlek. Om exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Exponering i andra eller tredje trimestern tycks framförallt utgöra en hög risk för dålig tillväxt, men tillförlitliga data saknas till stor del. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Fluorouracil är en pyrimidinanalog, som används vid malignitet. Fall av extremitetsmissbildningar efter behandling i tidig graviditet med fluorouracil har beskrivits, men det är inte möjligt att skatta riskens storlek. I litteraturen finns några fallrapporter om gravt missbildade barn efter det att deras mödrar behandlats med pyrimidinanaloger under graviditeten.

In vitro- och djurstudier tyder också på att fluorouracil eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är oklart vilken betydelse fynden har för människa men risken är troligen liten. Vidare fosterdiagnostik kan dock övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgivit exponering för någon pyrimidinanalog – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen var exponerat för fluorouracil.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Doll DC, Ringenberg QS, Yarbro JW. Management of cancer during pregnancy. Arch Intern Med. 1988;148:2058-64. PubMed
  2. Stephens JD, Golbus MS, Miller TR et al. Multiple congenital anomalies in a fetus exposed to 5-fluorouracil during the first trimester. Am J Obstet Gynecol 1980;137:747-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.