Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flutikason – hudläkemedel

Klassificering: 2

Preparat: Flutivate®

ATC kod: D07AC17

Substanser: flutikason, flutikasonfuroat, flutikasonpropionat

Bedömning

Viss försiktighet bör ske med användning av kortisonsalvor, speciellt under ocklusion. Om exponering skett för flutikason salva eller kräm i tidig graviditet, är en eventuell individuell riskökning inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Gemensamt för kortikosteroider

Frågan om kortikosteroiders teratogena effekter har varit föremål för många utredningar. Orsaken till detta är deras användning i djurexperimentellt framkallad teratogenes, speciellt gomspalt hos vissa musstammar, beskriven redan på 1950-talet. Talrika epidemiologiska studier har utförts men ingen säkerställd teratogen effekt har visats hos människa. Mest har en diskussion förts om läppgomspalt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7 115 barn, vars mödrar uppgivit att de har fått systemisk kortikosteroidbehandling under graviditeten. Av barnen hade 155 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal frekvens (2,1%). Andelen barn med läppgomspalt var inte signifikant förhöjd: 12 barn hade gomspalt eller läppgomspalt (10 förväntade). Det var inte heller någon annan typ av missbildningar som var överrepresenterad.

Kortikosteroider kan tänkas ha andra effekter på fostret än att vara missbildningsframkallande, främst en påverkan på placentavikt och barnvikt. Bland de barn som i det svenska Medicinska födelseregistret fötts efter att modern använt kortikosteroider systemiskt, var 11,6 procent för tidigt födda (mot förväntade 6,2%) och 5,9 procent hade låg födelsevikt (mot förväntade 4,4%), vilket är klart förhöjda frekvenser. I vilken utsträckning detta var en följd av läkemedelsanvändningen eller underliggande grundsjukdom går inte att avgöra, men det är troligt att den underliggande sjukdomen åtminstone till en del kan förklara sambandet.

Vid behandling av stora ytor med kortikosteroidsalva/kräm och speciellt under ocklusion kan systemiskt signifikant absorption ske. Det är dock inte troligt att dessa mängder skulle kunna utöva någon missbildningsframkallande effekt och troligen inte heller någon effekt på fostrets tillväxt. I ett arbete tyckte man sig se en ökad frekvens av kluven läpp eller gom efter att modern använt kortikosteroider utvärtes medan man i ett annat ganska litet arbete inte såg några ogynnsamma effekter. Resorptionen från rektal applikation är större än motsvarande användning på huden, men varierar betydligt mellan olika steroider.

I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 2 567 barn vars mödrar uppgivit användning av någon stark kortikosteroidsalva/kräm – 46 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (1,8%) mot 53 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således, om något, lägre än förväntat, och det fanns inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad. Frekvensen läppgomspalter var inte signifikant förhöjd (6 barn mot 3-4 förväntade).

Specifikt om flutikason

Flutikason använt i salva eller kräm rapporterades av mödrar till 68 barn. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos (mot 1-2 förväntat). Det ena barnet hade läppgomspalt, det andra hade ett diafragmabråck.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen kortikosteroider är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för flutikason var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Carmichael SL, Shaw GM. Maternal corticosteroid use and risk of selected congenital anomalies. Am J Med Genet 1999;86:242-4. PubMed
 2. Czeizel AE, Rockenbauer M. Population-based case-control study of teratogenic potential of corticosteroids. Teratology 1997;56:335-40. PubMed
 3. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
 4. Park-Wyllie L, Mazzotta P, Pastuszak A, Moretti ME, Beique L, Hunnisett L et al. Birth defects after maternal exposure to corticosteroids: Prospective cohort study and meta-analysis of epidemiological studies. Teratology 2000;62:385-92. PubMed
 5. Pradat P, Robert-Gnansia E, Di Tanna GL, Rosano A, Lisi A, Mastroiacovo P. First trimester exposure to corticosteroids and oral clefts. Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol. 2003;67:968-70. PubMed
 6. Gur C, Diavitrin O, Schechtman S, Arnon J, Onroy A. Pregnancy outcome after first trimester exposure to corticosteroids: a prospective controlled study. Reprod Toxicol 2004;18:93-101. PubMed
 7. Källén B. Maternal drug use and infant cleft lip/palate with special reference to corticoids. Cleft Palate Craniofac J 2003;40:624-8. PubMed
 8. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F, Kirtschig G, Davies E, Bennett C. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;10:CD007346. PubMed
 9. Edwards MJ, Agho K, Attia J, Diaz P, Hayes T, Illingworth A et al. Case-control study of cleft lip or palate after maternal use of topical corticosteroids during pregnancy. Am J Med Genet 2003;120A:459-63. PubMed
 10. Mygind H, Thulstrup AM, Pedersen L, Larsen H. Risk of intrauterine growth retardation, malformations and other birth outcomes in children after topical use of corticosteroid in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:234-9. PubMed
 11. Källén B. Maternal drug use and infant cleft lip/palate with special reference to corticoids. Cleft Palate Craniofac J 2003;40:624-8. PubMed
 12. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
 13. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
 14. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
 15. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter