Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Folsyra

Klassificering: 1

Preparat: Folacin®, Folarell, Folix, Folsyra Evolan, Folsyra Orifarm, Folsyra Pilum, Folsyra Vitabalans, Folsäure Injektopas, Folvidon

ATC kod: B03BB01

Substanser: folsyra, folsyrahydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvata nivåer av folsyra under graviditeten. Det vetenskapliga underlaget för en generell supplementering med folsyra som kosttillskottspreparat (0,4 mg) under graviditet i Sverige, är dock inte konklusivt. I speciella fall kan en extra folsyresupplementering vara motiverad, t.ex. för kvinnor som tidigare har fött barn med neuralrörsdefekt, varvid 5 mg/dag skall ges. Andra situationer där folsyratillförsel kan vara lämplig är vid viss medicinering (folsyreantagonister), extrema kostvanor eller malabsorption.

Bakgrund

Folsyra finns dels i relativt hög dosering (5 mg, Folacin), dels som komponent i vissa multivitaminpreparat och dels som ett kosttillskottpreparat med 0,4 mg (Folsyra).

I graviditetssammanhang används den högre doseringen bland annat för att minska risken för ett upprepande, om ett par vid en tidigare graviditet haft ett foster/barn med en neuralrörsdefekt. Av studier från områden med en hög risk för neuralrörsdefekter, tycks en hög dos folsyra perikonceptionellt minska risken för en upprepning av missbildningen vid en ny graviditet. Folsyraterapin skall då sättas in minst en månad före konceptionen och pågå två månader efter sista menstruationen och den dagliga dosen skall vara 5 mg.

Den lägre dosen folsyra har angetts kunna minska risken för neuralrörsdefekter och andra missbildningar, speciellt hjärtfel. Igen har folsyra då tillförts redan prekonceptionellt. De vetenskapliga argumenten för en reell skyddande effekt av folsyra är osäkra men i många länder, bland annat Sverige, finns rekommendationer som syftar till att stimulera kvinnor att använda folsyra perikonceptionellt liksom man i en del länder supplementerat födan med extra folsyra. Effekterna av supplementering av födan med folsyra är osäkra.

Lågt folsyrastatus har också kopplats till ökad risk för missfall.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 164 951 barn registrerade vars mödrar uppgivit användningen av folsyra i tidig graviditet. Det fanns 3417 barn som hade någon missbildning (2,1%), mot 3412 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen i stort var alltså helt normal, och för missbildningar generellt kan man alltså inte se någon antydan till skyddande effekt av folsyra. Dock var antalet barn med neuralrörsdefekter något lägre än förväntat (23 barn mot 33-34 förväntat), men minskningen var inte statistiskt säkerställd.

Anmärkningsvärt nog hade hela 1218 exponerade barn något hjärtfel, mot 1149 förväntade, vilket är ett signifikant förhöjt antal. Fyndet är speciellt märkligt eftersom folsyra har förmodats skydda mot just hjärtfel. Man skall dock ha klart för sig att denna analys inte har tagit hänsyn till mödraålder, maternell morbiditet, eller annat läkemedelsintag. Den förhöjda risken för hjärtfel efter folsyreanvändning skulle alltså kunna bero på att det framför allt är kvinnor i riskgrupper (t.ex. efter provrörsbefruktning och användning av antiepileptisk medicinering) som använder folsyra i tidig graviditet. Av en tidigare utförd detaljerad analys framgick att om dessa komplicerande faktorer tas i beräkning, kvarstår ingen säker effekt av folsyra i någondera riktningen.

Övriga missbildningar förekom i ungefär förväntade frekvenser.

Bland de 164951 barnen föddes 5 648 i flerbörd (3,4%) vilket är klart fler än förväntat (2,9%). I ett par tidigare studier har framkommit data som visar att folsyra givet i samband med graviditet skulle kunna öka risken för flerbörd, en i princip ogynnsam effekt som måste vägas mot den möjliga skyddande effekten för vissa missbildningar. I en stor svensk studie redovisades att bland 92 340 barn så föddes 3476 i flerbörd (3,8%) mot 2,9% förväntat. Denna överrepresentation kunde inte helt förklaras med samvariationen med provrörsbefruktning eller med andra samvarierande faktorer. Liknande iakttagelser har gjorts i vissa andra material. I en studie från Kina (där frekvensen tvillingar är låg) fann man dock ingen effekt på tvillingfrekvensen av supplementering med folsyra.

Det vetenskapliga underlaget för positiva effekter av allmän tillförsel av folsyra till gravida och kvinnor som planerar graviditet i Sverige är inte konklusivt. I särskilda fall, till exempel kvinnor med malabsorption, extrema kostvanor eller som tidigare har fött barn med neuralrörsdefekt kan dock folsyratillförsel vara av värde.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Mosley BS, Cleves MA, Siega-Riz AM, Shaw GM, Canfield MA, Waller DK, Werler MM, Hobbs CA; National Birth Defects Prevention Study. Neural tube defects and maternal folate intake among pregnancies conceived after folic acid fortification in the United States. Am J Epidemiol 2009;169:9-17. PubMed
 2. Bell KN, Oakley GP Jr. Update on prevention of folic acid-preventable spina bifida and anencephaly. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2009;85:102-7. PubMed
 3. Kallen BA, Olausson PO. Use of folic acid and delivery outcome: a prospective registry study. Reprod Toxicol 2002;16:327-32. PubMed
 4. George L, Mills JL, Johansson AL, Nordmark A, Olander B, Granath F et al. Plasma folate levels and risk of spontaneous abortion. JAMA 2002;288:1867-73. PubMed
 5. Muggli EE, Halliday JL. Folic acid and risk of twinning: a systematic review of the recent literature, July 1994 to July 2006. Med J Aust 2007;186:243-8. PubMed
 6. Einarson A, Parshuram C, Koren G. Periconceptional use of folic acid to reduce the rates of neural tube defects: is it working? Reprod Toxicol 2000;14:291-2. PubMed
 7. Kalter H. Folic acid and human malformations: a summary and evaluation. Reprod Toxicol 2000;14:463-76. PubMed
 8. Lumley J, Watson L, Watson M, Bower C. Modelling the potential impact of population-wide perconceptional folate/multivitamin supplementation on multiple births. BJOG 2001;108:937-42. PubMed
 9. Ericson A, Källén B, Åberg A. Use of multivitamins and folic acid in early pregnancy and multiple births in Sweden. Twin Res 2001;4:63-6. PubMed
 10. Williams LJ, Mai CT, Edmonds LD, Shaw GM, Kirby RS, Hobbs CA et al. Prevalence of spina bifida and anencephaly during the transition to mandatory folic acid fortification in the United States. Teratology 2002;66:32-9. PubMed
 11. Berry RJ, Li Z, Erickson JD et al. Prevention of neural-tube defects with folic acid in China. China-U.S. Collaborative Project for Neural Tube Defect Prevention. N Engl J Med 1999;341:1485-90. PubMed
 12. Rosano A, Smithells D, Cacciani L et al. Time trends in neural tube defects prevalence in relation to preventive strategies: an international study. J Epidemiol Community Health 1999;53:630-5. PubMed
 13. Botto LD, Mulinare J, Erickson JD. Occurrence of congenital heart defects in relation to maternal mulitivitamin use. Am J Epidemiol 2000;151:878-84. PubMed
 14. Mulinare J, Cordero JF, Erickson JD et al. Periconceptional use of multivitamins and the occurrence of neural tube defects. JAMA 1988;260:3141-5. PubMed
 15. Milunsky A, Jick H, Jick SS et al. Multivitamin/folic acid supplementation in early pregnancy reduces the prevalence of neural tube defects. JAMA 1989;262:2847-52. PubMed
 16. Czeizel AE, Dudas I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1992;327:1832-5. PubMed
 17. Werler MM, Shapiro S, Mitchell AA. Periconceptional folic acid exposure and risk of occurrent neural tube defects. JAMA 1993;269:1257-61. PubMed
 18. Czeizel AE, Metneki J, Dudas I. Higher rate of multiple births after periconceptional vitamin supplementation. N Engl J Med 1994;330:1687-8. PubMed
 19. Shaw GM, Schaffer D, Velie EM et al. Periconceptional vitamin use, dietary folate, and the occurrence of neural tube defects. Epidemiology 1995;6:219-26. PubMed
 20. Botto LD, Khoury MJ, Mulinare J et al. Periconceptional multivitamin use and the occurrence of conotruncal heart defects: results from a population-based, case-control study. Pediatrics 1996;98:911-7. PubMed
 21. Werler MM, Cragan JD, Wasserman CR et al. Multivitamin supplementation and multiple births. Am J Med Genet 1997;71:93-6. PubMed
 22. Scanlon KS, Ferencz C, Loffredo CA et al. Preconceptional folate intake and malformations of the cardiac outflow tract. Baltimore-Washington Infant Study Group. Epidemiology 1998;9:95-8. PubMed
 23. Hall J, Solehdin F. Folic acid for the prevention of congenital anomalies. Eur J Pediatr 1998;157:445-50. PubMed
 24. Kadir RA, Sabin C, Whitlow B et al. Neural tube defects and periconceptional folic acid in England and Wales: retrospective study. BMJ 1999;319:92-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.