Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosamprenavir

Klassificering: 2

Preparat: Telzir®

ATC kod: J05AE07

Substanser: fosamprenavir, fosamprenavirkalcium, fosamprenavirnatrium

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Fosamprenavir kan ges om preparatet bedöms vara lämplig behandling men data är begränsade när det gäller användning till gravida.

Bakgrund

Indikationen för fosamprenavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Obetydligt med data finns över risken för fosterskada med fosamprenavir. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn med denna exponering uppgiven. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter