Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosaprepitant

Klassificering: 2

Preparat: IVEMEND®

ATC kod: A04AD12

Substanser: fosaprepitant, fosaprepitantdimeglumin

Bedömning

Användning av fosaprepitant under graviditet bör undvikas annat än i samband med cytostatikaterapi, då det största problemet ur synvinkel fosterskada utgörs av cytostatikabehandlingen. Om kvinnan har använt fosaprepitant i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet på grund av denna exponering knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Fosaprepitant är en prodrug till aprepitant. Medlet används som profylax mot illamående vid kemoterapi vid cancer i kombination med dexametason och en 5-HT3-receptorantagonist [1]. Den cytostatiska behandlingen utgör i de fallen det största problemet för fostret. I andra sammanhang bör substansen inte användas som antiemetikum eftersom inget är känt om eventuella risker vid graviditet.

I djurförsök kunde inte fosterpåverkan utvärderas i de nivåer som motsvarar exponeringen i människa på grund av toxicitet hos moderdjuren. I de exponeringar som studerats sågs inga indikationer på negativ fosterpåverkan eller en ökad frekvens av missbildningar [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2018-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. EPAR. IVEMEND 2018-07-30. EMA EPAR

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter