Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Furosemid

Klassificering: 2

Preparat: Diural, Frusol, Furix Retard, Furix®, Furosemid AB Unimedic, Furosemid Accord, Furosemid Copyfarm, Furosemid Hexal, Furosemid Meda, Furosemid Orifarm, Furosemid Recip, Furosemid Teva, Impugan®, Lasix® Retard

ATC kod: C03CA01

Substanser: furosemid

Bedömning

Erfarenheten av användning av furosemid under graviditet är relativt begränsad vilket gör bedömningen något osäker. Någon säkerställd fosterskadande effekt har dock inte framkommit men det finns data som talar för att viss försiktighet kan vara lämplig. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Antihypertensiva medel har rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi.

Bakgrund

Gemensamt för diuretika

Generellt anses användning av diuretika i tidig graviditet inte öka risken för fosterskada. Antihypertensiva medel har däremot rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även bero på att mamman har hypertoni eller preeklampsi. Många av dessa barn är underburna vilket också ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen.

Tiazider, tiazidbesläktade diuretika och loop-diuretika kan passera över till fostret och ge elektrolytrubbningar. Med tiazider och tiazidbesläktade diuretika har också trombocytopeni beskrivits. Ansvarig neonatolog bör, helst före förlossningen, informeras om behandlingen.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns totalt 648 barn vars mödrar rapporterat användning av diuretikum i tidig graviditet. Av dem hade 23 barn någon missbildning (3,5%) mot 13 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså klart förhöjd. Det är troligt att den förhöjda missbildningsfrekvensen – som framför allt utgörs av en ökad förekomst av hjärtfel beror på mödrarnas underliggande tillstånd då en liknande ökning ses för andra antihypertensiva medel.

Bland barnen hade 12 en hjärtfelsdiagnos (4-5 förväntade), fyra barn hade läppgomspalt eller gomspalt (1 förväntat), två barn hade cystnjurar, ett hade en syndromdiagnos, ett polydaktyli, ett Downs syndrom och två barn hade hypospadi. Övriga barn hade lindriga tillstånd.

Hela 22 procent av barnen var för tidigt födda (förväntat 6,2%) och 9 procent var lätta för tiden (förväntat 2,7%). Fem barn hade dött intrauterint (2 förväntade) och 17 av barnen (9 förväntade) hade låg Apgarpoäng 5 minuter efter födelsen.

Specifikt om furosemid

Furosemid har i djurförsök producerat missbildningar. Från observationer på gravida kvinnor saknas dock i litteraturen hållpunkter för teratogen effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 275 barn vars mödrar rapporterat användning av furosemid i tidig graviditet. Tre av barnen var dödfödda och ett dog neonatalt. Hela 77 barn var för tidigt födda (28% mot 6% förväntat).

Av barnen hade 11 någon missbildning (4,0%) mot 5-6 förväntade (2,1%). Hela sju barn hade någon hjärtmissbildning (2 förväntat). Ett av dem hade en lungartärmissbildning, fyra barn hade ventrikelseptumdefekt (ett förväntat) varav ett barn hade en samtidig förmaksseptumdefekt, ytterligare ett barn hade en förmaksseptumdefekt och ett barn hade en mitralisstenos. Vidare hade ett barn infantil polycystnjure (se Cystnjure i kapitlet Fakta om olika fosterskador) (troligen genetiskt betingad), två barn hade polydaktyli och två hade hypospadi. Det är oklart om ett eventuellt samband beror på underliggande sjukdom eller är en läkemedelseffekt.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen diuretika är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för furosemid var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Leather HM, Humphreys DM, Baker P et al. A controlled trial of hypotensive agents in hypertension in pregnancy. Lancet 1968;2:488-90. PubMed
  2. Christianson R, Page EW. Diuretic drugs and pregnancy. Obstet Gynecol 1976;48:647-52. PubMed
  3. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.