Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fysostigmin

Klassificering: 2

Preparat: Anticholium

ATC kod: V03AB19

Substanser: fysostigmin, fysostigminsalicylat

Bedömning

Erfarenhet av fysostigmin under graviditet saknas till stor del. Om indikation finns kan fysostigmin som antidot sannolikt användas under graviditet utan att öka risken för missbildning. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Fysostigmin används som antidot vid vissa förgiftningar och verkar genom tillfällig blockering av kolinesteras. Obetydlig kunskap finns om exponering under graviditet men det är osannolikt att en tillfällig användning skulle vara förenad med en fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter