Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Galkanezumab

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: galkanezumab

Bedömning

Galkanezumab bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling är mycket liten. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Galkanezumab är en monoklonal IgG-antikropp som blockerar frisättning av CGRP (calcitonin gene-related peptide). Frisättning av CGRP anses vara en av mekanismerna bakom migrän och CGRP-hämmande läkemedel används som förebyggande behandling av migränattacker vid framförallt kronisk migrän [1].

Erfarenhet under graviditet saknas till stor del [1,2]. Då galkanezumab är en antikropp av IgG-typ kan den passera över placentabarriären med den specifika transport för IgG och  vissa andra proteiner som äger rum framförallt under andra och tredje trimestern [3,4]. Djurstudier har inte visat någon ökad risk för fosterskador i doser som rekommenderas vid behandling [3,4].

Teoretiskt kan en hämning av CGRP leda till risk för ökat blodtryck och risk för preeklampsi, detta har emellertid ej kunnat bekräftas i djurstudier [3]. Däremot har det rapporterats enstaka fall bland de få fall av gravida kvinnor som behandlats med galkanezumab [2]. 

 

Uppdaterat: 2019-11-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Sacco S, Bendtsen L, Ashina M, Reuter U, Terwindt G, Mitsikostas DD et al. European headache federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide or its receptor for migraine prevention. J Headache Pain. 2019;20(1):6. PubMed
  2. EMA. Emgality. CHMP assessment report 2018-09-20. CHMP assessment report 2018-09-20
  3. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9. PubMed
  4. Bussiere JL, Davies R, Dean C, Xu C, Kim KH, Vargas HM et al. Nonclinical safety evaluation of erenumab, a CGRP receptor inhibitor for the prevention of migraine. Regul Toxicol Pharmacol. 2019;106(0):224-238. PubMed

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter