Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ganciklovir

Klassificering: 3

Preparat: Cymevene, Cymevene®

ATC kod: J05AB06

Substanser: ganciklovir, ganciklovirnatrium

Bedömning

Ganciklovir bör inte ges systemiskt under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för att diskutera graviditetens fortsatta handläggning. Om endera partnern behandlats med ganciklovir före konceptionen är risken för fosterskada liten, men det kan utgöra indikation för vidare fosterdiagnostik. När ganciklovir ges som ögondroppar är plasmakoncentrationen mycket lägre än efter intravenös administrering. Ögondropparna är därmed sannolikt ett betydligt säkrare alternativ för fostret.

Bakgrund

Ganciklovir används främst vid CMV-infektioner, tillstånd som i sig innebär en risk för fosterskada. Patienterna har vanligen AIDS eller är organtransplanterade. Några erfarenheter från behandling under graviditet finns inte och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars moder angivit användning av ganciklovir i tidig graviditet.

Då djurteratogena effekter har setts av preparatet måste man räkna med en fosterskaderisk också hos människa, även om dess storlek inte kan bedömas. Substansen har också mutagena effekter, vilka främst har betydelse för diskussioner om risken för utveckling av malignitet. Mutagena effekter i samband med fosterutvecklingen sammanhänger med påverkan före befruktningen. Hos kvinnan kan en sådan påverkan ha skett när som helst under livet och hindras inte av antikonceptionell behandling, hos mannen troligen cirka 3 månader före en konception. Risken för fosterskada på grund av mutagenicitet är dock liten men man kan, som extra försiktighetsåtgärd, föreslå vidare fosterdiagnostik.

Tillförsel av ganciklovir som ögondroppar ger endast låga plasmakoncentrationer och är därmed sannolikt ett betydligt säkrare alternativ för fostret.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter