Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gemcitabin

Klassificering: 3

Preparat: Gemcitabin Actavis, Gemcitabin Ebewe, Gemcitabin Fresenius Kabi, Gemcitabin Hospira, Gemcitabin Pfizer, Gemcitabin Sandoz, Gemcitabine Accord, Gemcitabine Vianex, Gemkabi, Gemzar®, Gitrabin

ATC kod: L01BC05

Substanser: gemcitabin, gemcitabinhydroklorid

Bedömning

Gemcitabin givet under tidig graviditet innebär troligtvis en betydande risk för fosterskada, men det är svårt att uttala sig om riskens storlek. Om exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Exponering i andra eller tredje trimestern tycks framförallt utgöra en hög risk för dålig tillväxt, men tillförlitliga data saknas till stor del. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Gemcitabin är en pyrimidinanalog som används vid malignitet. Föga erfarenheter från användning under graviditet finns. I litteraturen finns några fallrapporter om gravt missbildade barn efter det att deras mödrar behandlats med pyrimidinanaloger under graviditeten.

Gemcitabin kan eventuellt vara mutagent enligt in vitro- och in vivoförsök. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgivit exponering för någon pyrimidinanalog – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Inget av barnen var exponerat för gemcitabin.

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Doll DC, Ringenberg QS, Yarbro JW. Management of cancer during pregnancy. Arch Intern Med. 1988;148:2058-64. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.