Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gentamicin – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Garamycin®, Gensumycin®, Gentacoll, Genta-CT, Gentamicin Ebb, Gentamicin Hospira, Gentamicin Injection, USP (Pediatric), Gentamicin Sulfate In 0,9% Sodium Chloride Injection, Refobacin, Septopal® Mini

ATC kod: J01GB03

Substanser: gentamicin, gentamicinsulfat

Bedömning

Aminoglykosider skall undvikas under andra och tredje trimestern, då man inte kan utesluta en risk för påverkan på barnets hörsel. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuella riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Problemet med aminoglykosider är den potentiella ototoxiska effekten på fostret som beskrivits med streptomycin, dihydrostreptomycin och kanamycin. Såväl hörselskador som vestibularisskador har rapporterats. Risken vid exponering under sen graviditet har skattats till 8-10 procent. Ototoxiska skador har också setts vid behandling av vuxna.

De nu använda aminoglykosiderna, förutom streptomycin, har inte visats ha fetal ototoxicitet men bland annat vestibularisskador förekommer hos behandlade vuxna patienter. Därmed kan kan man inte helt utesluta att fetal ototoxicitet kan förekomma.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn vars mödrar rapporterat användning av aminoglykosider i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men en eventuell hörselskada skulle tidigare inte ha registrerats i nyföddhetsperioden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn med systemisk exponering för gentamicin uppgiven – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Lokal behandling med gentamicin torde inte utgöra någon risk under graviditet liksom behandling med ögondroppar. Se detta dokument.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen aminoglykosider är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för gentamicin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Huizing EH. Doofheid en evenwichtsstoornissen door gentamicin. Ned Tijdschr Genesskd 1972;116:1261-1264.
  3. Holdiness MR. Antituberculosis drugs and breast-feeding. Arch Intern Med 1984;144(9):1888. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.