Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Golimumab

Klassificering: 2

Preparat: Simponi

ATC kod: L04AB06

Substanser: golimumab

Bedömning

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med golimumab under gravididitet. Därmed bör användning ske med stor återhållsamhet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Det är viktigt att eventuell behandling sköts av specialist.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om golimumab

Golimumab är en human monoklonal antikropp mot TNF-α. Indikationerna är olika former av immunologiskt utlöst artrit och ulcerös kolit.  Viss erfarenhet finns av användning av TNF-alfahämmare under graviditet [5-8]. Sammantaget tyder inte studierna på någon uttalad risk för negativ fosterpåverkan av läkemedlen, men ytterligare undersökningar behövs för säkra slutsatser. Antalet exponeringar för just golimumab är relativt få enligt publicerad litteratur [5,6]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inte heller någon exponering för golimumab.

Immunmodulerande IgG-antikroppar kan förväntas gå över placenta. I vissa fall har antikroppar påvisats i barnets blod upp till ett halvårs ålder efter exponering under tredje trimestern vilket skulle kunna påverka immunförsvaret. Levande vaccin ska därför tills vidare inte ges till barn under första levnadshalvåret om det inte finns mycket starka skäl för vaccination. Ett dödsfall i mykobakterieinfektion hos ett spädbarn som vaccinerats mot tbc finns publicerat där mamman hade medicinerat med antikroppen infliximab i sista trimestern [9]. Sambandet är dock inte säkerställt då utredning av immundefekt hos barnet inte utfördes. I en studie på apor, sågs ingen påverkan på avkommornas immunsystem efter behandling med golimumab under dräktigheten [10].

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för golimumab var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Bröms G, Granath F, Ekbom A, Hellgren K, Pedersen L, Sørensen HT et al. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14:234-41e1-5. PubMed
  6. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E, Bernard N, network of French pharmacovigilance centres, Beghin D et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015;80:727-39. PubMed
  7. Shihab Z, Yeomans ND, De Cruz P. Anti-Tumour Necrosis Factor α Therapies and Inflammatory Bowel Disease Pregnancy Outcomes: A Meta-analysis. J Crohns Colitis. 2016;10:979-88. PubMed
  8. Chambers C, Koren G, Tutuncu ZN, Johnson D, Jones KL. Are new agents used to treat rheumatoid arthritis safe to take during pregnancy? Organization of Teratology Information Specialists (OTIS) study. Can Fam Physician 2007;53:409-12. PubMed
  9. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. Case Report: Fatal case of disseminated BCG infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn's disease. J Crohns Colitis 2010;4:603-5. PubMed
  10. Martin PL, Oneda S, Treacy G. Effects of an anti-TNF-alpha monoclonal antibody, administered throughout pregnancy and lactation, on the development of the macaque immune system. Am J Reprod Immunol 2007;58:138-49. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter