Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gramicidin

Klassificering: 1

Preparat: Bafucin®, Bafucin® Mint

ATC kod: R02AB30

Substanser: gramicidin

Bedömning

Gramicidin i sugtablett kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Gramicidin används som sugtablett vid mun- eller halsbesvär. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 142 barn vars mödrar uppgivit exponering för gramicidin. Sex barn hade någon missbildningsdiagnos mot tre förväntade. Missbildningsfrekvensen var således något hög, men dock inte statistiskt säkerställt förhöjd och kan alltså mycket väl bero på slumpen. Dock hade fem av barnen någon hjärtmissbildning (mot ett förväntat), vilket är en klart höjd frekvens. Ett av barnen hade ett ospecificerat hjärtfel, två hade ventrikelseptumdefekter, ett hade en förmaksseptumdefekt, ett hade en medfödd aortaklaffstenos, och ett barn hade Downs syndrom.

Det finns inga data i litteraturen som talar för att gramicidin har någon missbildningsframkallande effekt, och fyndet får tillsvidare tillskrivas slumpen. Om inte så skulle fyndet kunna bero på att läkemedlet tagits vid virusinfektioner, som i sig kan ha en fosterskadande effekt.

Användning av gramicidin i sugtablett är sannolikt kraftigt underrapporterad. Ofta uppfattas troligen medlet inte som läkemedel utan mera som en halstablett.

Uppdaterat: 2017-07-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter