Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Halotan

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: N01AB01

Substanser: halotan

Bedömning

Rädsla för fosterskador bör inte påverka användningen av halotan som narkosmedel i tidig graviditet, då det inte finns någon säkerställd ökad risk för fosterskador efter operationer under allmän narkos. Om narkos givits under graviditetsveckorna 4-5 kan möjligen riktad ultraljudsundersökning med avseende på neuralrörsdefekter erbjudas vid lämplig tidpunkt.

Bakgrund

Exponering för narkosgaser under graviditet kan dels ske i samband med operation av gravid patient, dels som en arbetsmiljöexponering hos operationspersonal. Undersökningar av barn till kvinnor, som under första trimestern genomgått operationer med allmän narkos har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar. Endast vid operation i mycket tidig graviditet (vecka 4-5) har möjligheten av en ökad risk (cirka 1%) för neuralrörsdefekter diskuterats men aldrig bekräftats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar uppgivit exponering för anestesi av något slag i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos (4 förväntade). Ett barn hade hydronefros, två barn hade en ventrikelseptumdefekt, och ett hade hypospadi.

Arbetsmiljöexponering för flyktiga narkosgaser, inklusive halotan, har ansetts kunna utgöra en risk för fosterskador. Sannolikt är detta inte fallet. Det finns alla skäl att minska exponeringen för narkosgaser men någon märkbar risk för fosterskada finns förmodligen inte.

Vid användning i samband med förlossningen kan narkosmedel ge övergående påverkan på andningen hos barnen.

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Källén B, Mazze RI. Neural tube defects and first trimester operations. Teratology 1990;41:717-20. PubMed
  2. Ericson HA, Kallen B. Hospitalization for miscarriage and delivery outcome among Swedish nurses working in operating rooms 1973-1978. Anesth Analg 1985;64:981-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter