Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Histamin

Klassificering: 2

Preparat: Ceplene

ATC kod: L03AX14

Substanser: histamin, histamin disalicylate, histamindihydroklorid, histaminfosfat

Bedömning

Det saknas erfarenhet av behandling med histamin (preparatet Ceplene) under graviditet. Djurstudier tyder inte på negativa effekter på fosterutvecklingen. Läkemedlet ska dock alltid ges tillsammans med interleukin 2 (aldesleukin) som har visat fosterskadande effekter i djurförsök. Om exponering skett för kombinationen histamin och interleukin 2 i tidig graviditet, bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Histamin är en endogent producerad substans som frisätts bl.a. vid allergiska reaktioner. Det är osannolikt att den i sig har teratogena effekter. De negativa effekter som rapporterats på avkomman i djurförsök är i stället medierade via effekterna på modern.

Histamin i preparatet Ceplene används tillsammans med interleukin 2 (aldesleukin) för underhållsbehandling av akut myeloisk leukemi. Behandlingen syftar till att inducera immunmedierad nedbrytning av återstående myeloiska leukemiceller och därigenom förhindra recidiv av leukemi. Det saknas erfarenhet av sådan behandling till gravida.
Aldesleukin har visat teratogena effekter i djurförsök men det är dock oklart vilken relevans fynden har hos människa. Kombinationen histamin/aldesleukin bör inte användas under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-02-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter