Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyoscyamin

Klassificering: 2

Preparat: Egazil®

ATC kod: A03BA03

Substanser: hyoscyamin, hyoscyaminsulfat

Bedömning

Det är inte sannolikt att hyoscyamin har någon fosterskadande effekt, men eftersom erfarenheterna av användning under graviditet ännu är begränsade bör viss försiktig iakttagas. Om exponering för hyoscyamin skett i tidig graviditet finns det dock av detta skäl ingen anledning till oro.

Bakgrund

Hyoscyamin är ett antikolinergikum. Antikolinerga läkemedel i allmänhet har med få undantag (dicyklomin) inte satts i samband med teratogena effekter. I ett material av 322 gravida kvinnor, som använt hyoscyamin under första trimestern sågs ingen ökad missbildningsfrekvens.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 134 rapporter om barn, vars mödrar använt hyoscyamin i tidig graviditet. Två barn hade någon missbildningsdiagnos (mot 2-3 förväntade). Det ena barnet hade en spina bifida occulta, och det andra en  ventrikelseptumdefekt. Det är inte sannolikt att missbildningarna hade något med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter