Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Idarubicin

Klassificering: 3

Preparat: Idarubicin Accord, Zavedos®

ATC kod: L01DB06

Substanser: idarubicin, idarubicinhydroklorid

Bedömning

Användning av idarubicin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada, men denna tycks inte vara extremt hög. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Idarubicin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Erfarenheterna av idarubicinbehandling under graviditet är begränsade, men ingen uttalad fosterskadande effekt har setts vid de få exponeringar för besläktade preparat som beskrivits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för idarubicin i tidig graviditet rapporterats.

Idarubicin hkan även ha gentoxisk påverkan. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  .

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter