Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Iloprost

Klassificering: 2

Preparat: Ilomedin®, Ventavis, Ventavis®

ATC kod: B01AC11

Substanser: iloprost, iloprosttrometamol

Bedömning

Erfarenhet av användning av iloprost under graviditet saknas till stor del och substansen bör därför användas endast på strikt indikation, som pulmonell hypertension, av specialist med erfarenhet av sådan behandling. Om exponering skett i tidig graviditet är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Iloprost har en trombocytaggregationshämmande effekt och är också en vasodilator. Indikationerna är svår kronisk perifer cirkulationsinsufficiens där amputationsrisk föreligger samt pulmonell hypertension. Tillförsel sker genom infusion vid cirkualtionsinsufficiens och som inhalation vid pulmonell hypertension.

I djurförsök har iloprost givit upphov till embryotoxiska effekter hos råttor i form av distala skelettmissbildningar (minskad tillväxt eller sammanväxning av individuella tår) [1]. Inga epidemiologiska data finns över användning av iloprost under graviditet, men ett fåtal fallrapporter finns rapporterade [2-3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Battenfeld R, Schuh W, Schöbel C. Studies on reproductive toxicity of iloprost in rats, rabbits and monkeys. Toxicol Lett. 1995;78:223-34. PubMed
  2. Huang S, DeSantis ER. Treatment of pulmonary arterial hypertension in pregnancy. Am J Health Syst Pharm 2007;64:1922-6. PubMed
  3. Elliot CA, Stewart P, Webster VJ, Mills GH, Hutchinson SP, Howarth ES et al. The use of iloprost in early pregnancy in patients with pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J. 2005;26:168-73. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter