Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imatinib

Klassificering: 3

Preparat: Glivec®, Imatinib Accord, Imatinib Actavis Group, Imatinib Cipla, Imatinib Fresenius Kabi, Imatinib Grindeks, Imatinib Koanaa, Imatinib Krka d.d., Imatinib Mylan, Imatinib Sandoz, Imatinib STADA, Imatinib Teva

ATC kod: L01XE01

Substanser: imatinib, imatinibmesilat

Bedömning

Imatinib bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheterna av substansen under graviditet är ringa, men verkningsmekanismen gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Bakgrund

Imatinib hämmar tyrokinas och har visat en drastisk effekt på kronisk lymfatisk leukemi. I djurstudier har substansen orsakat missbildningar. Enstaka fallrapporter tyder också på en ökad risk för fosterskador hos människa. 

Laboratorieförsök tyder även på att imatinib eventuellt kan vara mutagent och möjligen kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering för imatinib.

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Mukhopadhyay A, Dasgupta S, Kanti Ray U, Gharami F, Bose CK, Mukhopadhyay S. Pregnancy outcome in chronic myeloid leukemia patients on imatinib therapy. Ir J Med Sci. 2015;184:183-8. PubMed
  2. Jain N, Sharma D, Agrawal R, Jain A. A newborn with teratogenic effect of imatinib mesylate: a very rare case report. Med Princ Pract. 2015;24:291-3. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.