Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imipenem

Klassificering: 2

Preparat: Imipenem/Cilastatin Actavis, Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi, Imipenem/Cilastatin Pfizer, Tienam®

ATC kod: J01DH51

Substanser: cilastatin, cilastatinnatrium, imipenem, imipenemmonohydrat

Bedömning

I väntan på mera data om användning av imipenem bör försiktighet rekommenderas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Imipenem är ett antibiotikum som används vid parenteral behandling av allvarliga infektionstillstånd. Det ingår i Tienam i kombination med cilastatin, en enzyminhibitor som hämmar metabolismen av imipenem. Erfarenheter av användning under graviditet är ringa – i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars moder angivit exponering för imipenem.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.