Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interferon gamma

Klassificering: 2

Preparat: Immukin, Imukin, Imukin®

ATC kod: L03AB03

Substanser: interferon gamma, interferon gamma-1b

Bedömning

Interferon gamma bör om möjligt inte ges under graviditet. Huruvida interferon gamma kan utöva en fosterskadande effekt kan inte säkert bedömas, men det verkar inte sannolikt. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Interferon gamma används vid kronisk granulomatös sjukdom. Data saknas om användning under graviditet men det förefaller inte sannolikt att någon fosterskadande effekt skall kunna uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall exponerat för interferon gamma.

Uppdaterat: 2018-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter