Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Irinotekan

Klassificering: 3

Preparat: Campto, Campto®, Irinokabi, Irinomedac, Irinotecan Accord, Irinotecan Accordpharma, Irinotecan Actavis, Irinotecan Ebewe, Irinotecan Fresenius Kabi, Irinotecan Hospira, Irinotecan Sandoz, Irinotecan Teva, Irinotecan Vianex, Irinotecan-Teva liquid, ONIVYDE

ATC kod: L01XX19

Substanser: irinotekan, irinotekanhydrokloridtrihydrat, irinotekansukrosofat

Bedömning

Behandling med irinotekan under första trimestern innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Irinotekan är ett cytostatiskt medel som används vid avancerad kolorektal cancer. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. Det är rimligt att irinotekan kan utöva en fosterskadande effekt men storleken av risken kan inte bedömas.

Laboratorieförsök tyder även på att irinotekan eventuellt kan vara mutagent. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för irinotekan.

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.