Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isosorbiddinitrat

Klassificering: 2

Preparat: Sorbangil

ATC kod: C01DA08

Substanser: isosorbiddinitrat

Bedömning

Erfarenhet av isosorbiddinitrat under graviditet saknas. Det går inte att säkert uttala sig om eventuell teratogenicitet, men troligen innebär användning av isosorbiddinitrat under graviditet ingen väsentlig risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över användning av isosorbiddinitrat under graviditet har återfunnits i litteraturen. I en studie tyckte man sig se ett samband mellan användning av vasodilaterande ämnen (39 fall) och missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering. Barnet var för tidigt fött men hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter