Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Isosorbidmononitrat

Klassificering: 2

Preparat: Imdur®, Ismo Retard, Ismo®, Ismo® Retard, Isodur®, Isomex, Isonova, Isosorbidmononitrat Astimex, Isosorbidmononitrat Mylan, Monoket, Monoket OD

ATC kod: C01DA14

Substanser: isosorbidmononitrat

Bedömning

Erfarenhet av isosorbidmononitrat under graviditet saknas. Det går inte att säkert uttala sig om eventuell teratogenicitet, men troligen innebär användning av isosorbidmononitrat under graviditet ingen väsentlig risk för. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över användning av isosorbidmononitrat under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn, vars mödrar uppgivit sig ha använt isosorbidmononitrat. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.