Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kabazitaxel

Klassificering: 3

Preparat: JEVTANA

ATC kod: L01CD04

Substanser: kabazitaxel

Bedömning

Kabazitaxel liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan detta vara skäl för vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Kabazlitaxel är ett cytostatikum med bland annat mitoshämmande verkan som används vid malignitet. Inga data om riskerna vid användning i tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. Effekterna på celldelningen bör innebära en risk för fosterskador men storleken av denna risk kan inte bedömas.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för en kromosomavvikelse hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för kabazitaxel.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter