Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalciumacetat + magnesiumkarbonat

Klassificering: 2

Preparat: Osvaren, Osvaren®

ATC kod: V03AE04

Substanser: aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, kalciumacetat, kalciumacetat, hydratiserad, magnesiumhydroxidkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonat (90s)

Bedömning

Medlet bör kunna användas under graviditet på indikationen hyperfosfatemi utlöst av njurinsufficiens. Behandlingen bör skötas av specialist på hyperfosfatemi för att undvika andra elektrolytrubbningar.

Bakgrund

Erfarenheten av behandling med medlet under graviditet är mycket begränsad. De ingående substanserna kan i sig rimligtvis inte vara teratogena men behandling kan leda till olika elektrolytrubbningar. Särskild övervakning under graviditet av specialist på tillståndet rekommenderas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter