Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalciumglukonat gel

Klassificering: 1

Preparat: Calgonate, H-F Antidote Gel

ATC kod: D11AX03, V03A

Substanser: kalciumglukoheptonat, kalciumglukonat, kalciumglukonat gel, kalciumglukonolaktat, kalciumlaktoglukonat

Bedömning

Behandling av frätskador av fluorvätesyra kan ske under graviditet med kalciumglukonatgel.

Bakgrund

Kalciumglukonat i gel för kutan behandling vid frätskador av fluorvätesyra verkar lokalt genom att binda syran. Användning under graviditet kan ske utan risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2018-01-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter