Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kangrelor

Klassificering: 2

Preparat: Kengrexal

ATC kod: B01AC25

Substanser: kangrelor, kangrelortetranatrium

Bedömning

Behandling med kangrelor bör undvikas under graviditet, om det är möjligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheten av sådan användning är obetydlig och höga doser har i djurförsök visat negativ påverkan på fosterutvecklingen. Om exponering skett för kangrelor i tidig graviditet, är dock den eventuella individuella riskökningen förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Kangrelor är en trombocytaggregationshämmare. Läkemedlet ges tillsammans med acetylsalicylsyra vid perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med kranskärlssjukdom. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen.

Djurförsök har visat reproduktionseffekter i form av tillväxthämning och fosterdöd i höga doser samt minskad förbening av metatarsalben i extremiteterna, men inga missbildningar. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa. Vid behandling med kangrelor under sen graviditet finns det, liksom för andra trombocytaggregationshämmare, möjligtvis ökad risk för blödning hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Kangrelor. Public Assessment Report 2015-01-22. http://goo.gl/GIlgua

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter