Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karboprost

Klassificering: 3

Preparat: Prostinfenem®

ATC kod: G02AD04

Substanser: karboprost, karboprosttrometamol

Bedömning

Det kan inte uteslutas att karboprost skulle kunna ha fosterskadande effekter. Om exponering skett för karboprost i tidig graviditet är dock risken troligen så liten att den inte motiverar en diskussion om att avbryta graviditeten om kvinnan önskar fortsätta den. Det kan dock vara motiverat med ett ultraljud 2-3 veckor efter exponeringen för att utesluta partiell placentaavlossning. Därefter kan ett riktat ultraljud i vecka 16-18 och att följa fostrets tillväxt, rekommenderas.

Bakgrund

Karboprost används för avbrytande av graviditet och eventuella fosterskadande effekter torde endast vara aktuella om försöket till avbrytande misslyckas. I regel sker abortprovokationen i andra trimestern då flertalet missbildningar inte längre kan uppstå. Skador av hypoxi på grund av livmodersammandragningar kan dock fortfarande uppkomma.

Några kända teratogena effekter av karboprost finns inte men man kan inte utesluta att en skada kan uppstå. En parallell kan dras till användandet av misoprostol som (illegalt) abortframkallande medel i Brasilien, där i vissa fall skador hos barn iakttagits, när aborten misslyckats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Collins FS, Mahoney MJ. Hydrocephalus and abnormal digits after failed first-trimester prostaglandin abortion attempt. J Pediatr. 1983;102:620-1. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter