Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karfilzomib

Klassificering: 3

Preparat: Carfilzomib, Kyprolis, KYPROLIS

ATC kod: L01XX, L01XX45

Substanser: karfilzomib

Bedömning

Karfilzomib ska undvikas under graviditet. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med substansen. Baserat på karfilzomibs verkningsmekanism antas användning under graviditet kunna utgöra en väsentlig risk för fostret. Om läkemedlet använts under graviditet bör kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Karfilzomib är en så kallad proteasomhämmare, vilket motverkar tumörtillväxt och främjar celldöd av tumörceller vid hematologiska maligniteter. Läkemedlet är godkänt för behandling av myelom. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med karfilzomib. I djurförsök har substansen haft negativ fosterpåverkan vid lägre doser än de rekommenderade till människa. Laboratorieförsök har också visat att substansen eventuellt kan orsaka kromosomskador.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns. Både kvinnor i fertil ålder och män ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och ett antal månader efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass. Exponering före graviditeten innebär dock förmodligen ingen väsentlig risk men vidare fosterdiagnostik kan eventuellt övervägas i de fallen.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Kyprolis. Assessment report 2015-09-24. https://goo.gl/Ur6hUo

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter