Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karteolol

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: karteolol, karteololhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar innehållande karteolol kan absorberas systemiskt och i enstaka fall ge bradykardi hos fostret även i normal dosering. Den eventuella individuella riskökningen för fosterskada är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Karteolol använt i ögondroppar kan ge systemisk absorption och symptom på betablockad. Även bradykardi hos fostret och nyfödda har beskrivits i ett fåtal rapporter när modern har använt betablockare i form av ögondroppar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter