Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinin

Klassificering: 2

Preparat: Kinin APL, Kinin RPH Pharma

ATC kod: P01BC01

Substanser: kinin, kininhydroklorid (dihydrat), kininklorid

Bedömning

Kinin använt som malariaprofylax innebär ingen fosterskaderisk. Vid hög dosering kan en skaderisk inte uteslutas men betydelsen av att behandla akut malaria är dock så stor att rädsla för fosterskador inte får äventyra användning. Även om behandlingen skett i tidig graviditet och även om höga doser getts, är förmodligen inte den individuella riskökningen så stor att det finns skäl till någon oro.

Bakgrund

Studier av kinin som malariabehandling under tidig graviditet har i de flesta undersökningar inte visat någon ökad risk för missbildningar eller annan negativ fosterpåverkan [1-7]. Studierna är dock små och av skiftande kvalitet, och det går inte att dra säkra slutsatser.

Ett samband har annars beskrivits mellan misslyckade abortförsök med överdos av kinin och uppkomsten av missbildningar [8]. Dessa har varit av varierande art, men i många fall förelåg dövhet som en följd av ototoxicitet och blindhet [8]. Vid behandling av akut malaria används intermediära doser, kanske 30 mg/kg per dag. Denna behandling är så betydelsefull att rädsla för fosterskadande effekter inte får förhindra dess genomförande och inga säkerställda negativa effekter har setts i hittills utförda studier.

Innan beslut fattas om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar uppgivit användning av kinin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. McGready R, Lee SJ, Wiladphaingern J, Ashley EA, Rijken MJ, Boel M et al. Adverse effects of falciparum and vivax malaria and the safety of antimalarial treatment in early pregnancy: a population-based study. Lancet Infect Dis. 2012;12:388-96. PubMed
  3. Mosha D, Mazuguni F, Mrema S, Sevene E, Abdulla S, Genton B. Safety of artemether-lumefantrine exposure in first trimester of pregnancy: an observational cohort. Malar J. 2014;13:197. PubMed
  4. McGready R, Ashley EA, Moo E, Cho T, Barends M, Hutagalung R et al. A randomized comparison of artesunate-atovaquone-proguanil versus quinine in treatment for uncomplicated falciparum malaria during pregnancy. J Infect Dis. 2005;192:846-53. PubMed
  5. McGready R, Thwai KL, Cho T, Samuel, Looareesuwan S, White NJ et al. The effects of quinine and chloroquine antimalarial treatments in the first trimester of pregnancy. Trans R Soc Trop Med Hyg. ;96:180-4. PubMed
  6. Burger RJ, van Eijk AM, Bussink M, Hill J, Ter Kuile FO. Artemisinin-Based Combination Therapy Versus Quinine or Other Combinations for Treatment of Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in the Second and Third Trimester of Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2016;3:ofv170. PubMed
  7. McGready R, Brockman A, Cho T, Cho D, van Vugt M, Luxemburger C et al. Randomized comparison of mefloquine-artesunate versus quinine in the treatment of multidrug-resistant falciparum malaria in pregnancy. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2004;94:689-93. PubMed
  8. Dannenberg AL, Dorfman SF, Johnson J. Use of quinine for self-induced abortion. South Med J. 1983;76:846-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter