Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klavulansyra

Klassificering: 2

Preparat: Amoclav, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Amoxicillin/Clavulanic acid BB, Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, Augmentin, Augmentin i.v., Betaklav, Bioclavid, Co-amoxiclav, DAP Clavulanic, Klaximol, Spektramox®

ATC kod: J01CR02, V01AA20

Substanser: kaliumklavulanat, klavulansyra

Bedömning

Erfarenheten av behandling med klavulansyra under graviditeten är relativt begränsad. Användning bör därför ske med viss återhållsamhet. Den eventuella riskökningen är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Klavulansyra är en betalaktamashämmare som ges i kombination med amoxicillin ur betalaktamagruppen för att öka deras antibakteriella spektrum [1]. Viss erfarenhet finns vid användning under graviditet. Ett flertal mindre begränsade studier har inte visat på några negativa effekter [2-4]. En studie fann en ökad risk för nekrotiserande enterokolit hos nyfödda barn där modern behandlats profylaktiskt med amoxicillin och klavulansyra för prematur fosterhinneruptur [5]. En senare gjord studie fann dock inte en ökad risk [6].

I det svenska Medicinska födelseregistret hade 2334 barn exponerats för amoxicillin (179 av dem i kombination med betalaktamashämmare). Det fanns 36 barn som hade någon missbildningsdiagnos (1,5%), vilket är något lägre antal än förväntat (2,1%). Ingen speciell missbildningstyp föreföll vara överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-04-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Cole M. Biochemistry and action of clavulanic acid. Scott Med J. 1982;27 Spec No:S10-6. PubMed
  2. Pedler SJ, Bint AJ. Comparative study of amoxicillin-clavulanic acid and cephalexin in the treatment of bacteriuria during pregnancy. Antimicrob Agents Chemother. 1985;27(4):508-10. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT, Olsen J. Augmentin treatment during pregnancy and the prevalence of congenital abnormalities: a population-based case-control teratologic study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001;97(2):188-92. PubMed
  4. Berkovitch M, Diav-Citrin O, Greenberg R, Cohen M, Bulkowstein M, Shechtman S et al. First-trimester exposure to amoxycillin/clavulanic acid: a prospective, controlled study. Br J Clin Pharmacol. 2004;58(3):298-302. PubMed
  5. Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W, ORACLE Collaborative Group. Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial ORACLE Collaborative Group. Lancet. 2001;357(9261):979-88. PubMed
  6. Ehsanipoor RM, Chung JH, Clock CA, McNulty JA, Wing DA. A retrospective review of ampicillin-sulbactam and amoxicillin + clavulanate vs cefazolin/cephalexin and erythromycin in the setting of preterm premature rupture of membranes: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(5):e54-6. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.