Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klindamycin

Klassificering: 2

Preparat: Acnatac, Clindamycin Actavis, Clindamycin Alternova, Clindamycin EQL Pharma, Clindamycin Orifarm, Clindamycin Pfizer, Clindamycin ratiopharm, Clindamycin Stragen, Dalacin, Dalacin®, Dalacine, Duac®, Klindamycin Ebb, Sobelin Granulat

ATC kod: D10AF01, D10AF51, G01AA10, J01FF01

Substanser: klindamycin, klindamycinfosfat, klindamycinhydroklorid, klindamycinkloridmonohydrat, klindamycinpalmitathydroklorid

Bedömning

Klindamycin kan, så vitt man kan bedöma idag, utan risk användas under graviditet. I avvaktan på kontrollerade studier kan det dock vara klokt med viss försiktighet.

Bakgrund

Klindamycin absorberas vid lokal applikation men lägre koncentrationer uppnås än vid systemisk terapi. Inga hållpunkter finns i litteraturen för några teratogena risker med klindamycin.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 677 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av klindamycin i tidig graviditet. Det finns 15 barn (mot 14 förväntade) som hade någon missbildningsdiagnos, vilket således är en normal frekvens. Ingen typ av missbildningar föreföll vara överrepresenterad.

Mödrar till 247 barn uppgav att de använt preparat innhållande klindamycin lokalt. Elva av dessa barn (mot 5 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen tycks således vara något hög, men eftersom ett orsakssamband tycks vara osannolikt får den något förhöjda frekvensen tillskrivas slumpen. Av barnen hade fem (1 förväntat) någon skelettmissbildning och två barn hade tarmatresier (0-1 förväntat).

Uppdaterat: 2019-02-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.