Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klodronat

Klassificering: 2

Preparat: Bonefos, Bonefos®

ATC kod: M05BA02

Substanser: klodronatdinatrium, vattenfri, klodronatdinatriumtetrahydrat, klodronsyra

Bedömning

Användning av klodronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Klodronat används vid behandling av och profylax mot hyperkalcemi och bendestruktion vid maligniteter. Erfarenheten av exponering under graviditet är ringa. Klodronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 17 fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter