Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klometiazol

Klassificering: 2

Preparat: Distraneurine, Heminevrin, Heminevrin®

ATC kod: N05CM02

Substanser: klometiazol, klometiazoledisilat

Bedömning

Om tillfälligt bruk av klometiazol under graviditet är indicerat bör detta kunna ske utan risk för barnet men i möjligaste mån bör exponering undvikas. Om underliggande tillstånd varit alkoholmissbruk, är detta en allvarligare fosterskaderisk.

Bakgrund

Klometiazol används främst vid förvirringstillstånd vid alkoholmissbruk och inom geriatrin. Användning under graviditet är därför ovanlig och erfarenheterna med preparatet under graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med uppgiven exponering för klometiazol. Barnen hade inga missbildningsdiagnoser.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter