Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klomifen

Klassificering: 2

Preparat: Clomid, CLOMIFEN® Ferring, Clomifen-ratiopharm, Pergotime®

ATC kod: G03GB02

Substanser: klomifen, klomifencitrat

Bedömning

Klomifeninducerade graviditeter uppvisar en ökad frekvens flerbörder men inte någon markant ökad frekvens missbildningar. Om exponering har skett under pågående graviditet kan man inte utesluta en skaderisk men den är troligen ringa och motiverar inte en diskussion om ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

En långvarig diskussion har förts om möjligheten av att graviditeter startade efter stimulering med klomifen, uppvisar en ökad frekvens missbildningar, speciellt har neuralrörsdefekter nämnts. Senare har också ett samband föreslagits mellan användande av klomifen och födsel av barn med hypospadi.

Vid graviditeter, som inträtt efter enbart klomifenbehandling, verkar det emellertid inte finnas någon överrisk för missbildning som inte kan förklaras av kvinnans karakteristika. En ökad frekvens av multipelbörder finns dock (5-6%) vilket innebär vissa skaderisker för barnet.

Klomifen ingår ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa.

Det finns inte tillräckliga data för att bedöma riskerna om klomifen tillförs under pågående graviditet och detta skall givetvis i möjligaste mån undvikas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1622 barn vars mödrar uppgivit att de behandlats med klomifen. Av barnen föddes 173 i flerbörder (10,7% mot 2,9% förväntat). Vidare hade 43 barn någon missbildningsdiagnos (2,7%) mot 33-34 förväntade (2,1%). Missbildningsrisken är således något, men inte statistiskt säkerställt, förhöjd.

Tre barn hade neuralrörsdefekter (ett barn hade anencefali och två spina bifida), vilket är fler än förväntat. Detta kan bero på slumpen, men fyndet går inte att bortse från eftersom det tidigare har rapporterats om ett samband mellan klomifen och neuralrörsdefekter. I övrigt var det inte någon speciell grupp som var överrepresenterad. Den något ökade frekvensen missbildningar kan sammanhänga med underliggande infertilitetstillstånd.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Sorensen HT, Pedersen L, Skriver MV, Norgaard M, Norgard B, Hatch EE. Use of clomifene during early pregnancy and risk of hypospadias: population based case-control study. BMJ 2005;330:126-7. PubMed
  2. Tulandi T, Martin J, Al-Fadhli R, Kabli N, Forman R, Hitkari J, Librach C, Greenblatt E, Casper RF. Congenital malformations among 911 newborns conceived after infertility treatment with letrozole or clomiphene citrate. Fertil Steril 2006;85:1761-5. PubMed
  3. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9. PubMed
  4. Ahlgren M, Källén B, Rannevik G et al. Outcome of pregnancy after clomiphene therapy. Acta Obstet Gynecol Scand 1976;55:371-5. PubMed
  5. Werler MM, Louik C, Shapiro S et al. Ovulation induction and risk of neural tube defects. Lancet 1994;344:445-6. PubMed
  6. Greenland S, Ackerman DL. Clomiphene citrate and neural tube defects: a pooled analysis of controlled epidemiologic studies and recommendations for future studies. Fertil Steril 1995;64:936-41. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.