Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klonidin

Klassificering: 2

Preparat: Catapres, Catapresan, Catapresan 25, Catapresan TTS-1, Catapresan TTS-2, Catapresan TTS-3, Catapresan®, Catapres-TTS-1, Catapres-TTS-2, Catapres-TTS-3, Clonidine Hydrochloride, Dixarit, Kapvay, Klonidin APL

ATC kod: C02A, C02AC01, N02CX02, N07X

Substanser: klonidin, klonidinhydroklorid

Bedömning

Någon teratogen effekt av klonidin är inte känd, men fortfarande är erfarenheterna av användning under graviditet ringa. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Man har inte iakttagit någon teratogen effekt av klonidin, men större systematiska studier saknas. Klonidin påverkar CNS och långtidseffekter på utvecklingen har inte studerats. Vid användning innan förlossningen har bradykardi hos fostret och hypertension hos nyfödda beskrivits.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 20 barn vars mödrar rapporterat användning av klonidin i tidig graviditet, inget av dem hade någon missbildning. Två av barnen var för tidigt födda och tre var lätta för tiden. Det är i nuläget inte möjligt att säkert uttala sig om detta beror på läkemedlet eller (troligare) är en följd av underliggande sjukdom.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. LeMoine Parker M, Coggins G. The use of clonidine, Catapres, in hypertensive and toxemic syndromes of pregnancy. Aust N Z J Med 1973;3:432.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.