Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klordiazepoxid

Klassificering: 2

Preparat: Klopoxid, Librax, Librax®, Librium

ATC kod: A03CA02, N05BA02

Substanser: klordiazepoxid, klordiazepoxidhydroklorid

Bedömning

Behandling med klordiazepoxid under graviditet bör undvikas. Någon risk för fosterskador finns dock troligen inte, förutom möjligen vid mycket höga doser. Användning av bensodiazepiner i sen graviditet kan bland annat ge övergående utsättningssymptom hos barnet. Doseringen ska därför hållas så låg som möjligt om behandling sker under senare delen av graviditeten.

Bakgrund

Gemensamt för bensodiazepiner

Riskerna med användning av bensodiazepiner under graviditeten har varit föremål för mycket forskning. En ökad risk för fosterskador visades i tidiga studier men har inte bekräftats i undersökningar med enbart bensodiazepiner. Det är främst retrospektiva fall-kontrollstudier där uppgifter om exponering inhämtats efter det att barnet fötts, som har visat en ökad förekomst av fosterskador, särskilt läppgomspalt. Resultaten har inte kunnat verifieras i senare kohortstudier.

De motsägelsefulla resultaten kan bero på olika studiedesign, men också på att sociala problem och dolt missbruk kan ha påverkat resultaten.

Vid mycket hög dosering av bensodiazepiner, som vid missbruk, har en mera utbredd fosterskada beskrivits med avvikande utseende och påverkad psykomotorisk utveckling. Detta har dock inte heller kunnat bekräftas av större studier.

Det är väl dokumenterat att användning under graviditetens senare del kan ge övergående symtom som hypotoni, hypotermi, andningsbesvär och utsättningssymptom hos barnen. Likaså kan det finnas risk för något lägre födelsevikt och för tidig födsel.
När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, saknas det både fallbeskrivningar och systematiska studier.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 047 barn vars mödrar rapporterat användning av bensodiazepiner i tidig graviditet. Av dessa hade 81 barn en missbildningsdiagnos (2,7%) mot 63 förväntade (2,1%) vilket är en något förhöjd frekvens. Åtta av barnen hade Downs syndrom mot tre förväntade), vilket kan vara en följd av att dessa preparat oftare används vid högre ålder hos modern. Nio av barnen hade hypospadi (7-8 förväntade) och 39 hjärtfel (21 förväntade). Två barn hade gom- eller läppgomspalt (4-5 förväntade).

Vidare var 9,4 procent av barnen för tidigt födda (mot 6,2% förväntat), och 3,5 procent var lätta för tiden (2,7% förväntat). Hela 75 barn (2,5%) hade låg Apgarpoäng efter 5 minuter, vilket är klart fler än förväntat (44 barn;1,4%). 

Specifikt om klordiazepoxidanvändning

Klordiazepoxidanvändning under graviditet har studerats i ett par tidiga arbeten. I ett fann man en ökad risk för missbildningar, medan andra författare inte kunde bekräfta fyndet. En riskökning kan inte uteslutas, men om den finns är den ringa. Substansen förekommer som monopreparat och i ett kombinationspreparat tillsammans med klidin.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar rapporterat användning av klordiazepoxid. Tre av barnen hade en missbildningsdiagnos (mot 0-1 förväntat). Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt, ett hade ett ospecicerat hjärtfel och ett hade hydronefros. Ytterligare tre barn var födda för tidigt (inget av dessa barn hade någon missbildning). Förlossningsutfallet får anses vara sämre än förväntat, men det går i nuläget inte att dra några slutsatser på om det beror på användandet av klordiazepoxid, underliggande sjukdom, eller samvarierande faktorer.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Ban L, West J, Gibson JE, Fiaschi L, Sokal R, Doyle P et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLoS One. 2014;9:e100996. PubMed
 2. Bellantuono C, Tofani S, Di Sciascio G, Santone G. Benzodiazepine exposure in pregnancy and risk of major malformations: a critical overview. Gen Hosp Psychiatry. 2013;35:3-8. PubMed
 3. Friedlander Y, Manor O, Paltiel O, Meiner V, Sharon N, Calderon R et al. Birth weight of offspring, maternal pre-pregnancy characteristics, and mortality of mothers: the Jerusalem perinatal study cohort. Ann Epidemiol. 2009;19:112-7. PubMed
 4. Wikner BN, Stiller CO, Källén B, Asker C. Use of benzodiazepines and benzodiazepine receptor agonists during pregnancy: maternal characteristics. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:988-94. PubMed
 5. Wikner BN, Stiller CO, Bergman U, Asker C, Källén B. Use of benzodiazepines and benzodiazepine receptor agonists during pregnancy: neonatal outcome and congenital malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2007;16:1203-10. PubMed
 6. Bonnot O, Vollset SE, Godet PF, d'Amato T, Dalery J, Robert E. In utero exposure to benzodiazepine. Is there a risk for anal atresia with lorazepam? Encephale 2003;29:553-9. PubMed
 7. Eros E, Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of nitrazepam, medazepam, tofisopam, alprazolum and clonazepam treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;101:147-54. PubMed
 8. Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM et al. Benzodiazepine use in pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ 1998;317:839-43. PubMed
 9. Ornoy A, Arnon J, Shechtman S et al. Is benzodiazepine use during pregnancy really teratogenic? Reprod Toxicol 1998;12:511-5. PubMed
 10. Laegreid L, Hagberg G, Lundberg A. The effect of benzodiazepines on the fetus and the newborn. Neuropediatrics 1992;23:18-23. PubMed
 11. Laegreid L, Olegård R, Wahlström J et al. Abnormalities in children exposed to benzodiazepines in utero. Lancet 1987;1:108-9. PubMed
 12. Crombie DL, Pinsent RJ, Fleming DW, Rumeau-Rouquette C, Goujard J, Huel G. Letter: Fetal effects of tranquilizers in pregnancy. N Engl J Med 1975;293:198-9. PubMed
 13. Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S, Siskind V, Slone D. Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental dvelopment, and childhood mortality. New Engl J Med 1975;292:726-28. PubMed
 14. Milkovitch L, van den Berg BJ. Effects of prenatal meprobamate and chlordiazepoxide hydrochloride on human embryonic and fetal development. New Engl J Med 1974;291:1268-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter