Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Klassificering: 2

Preparat: Antifungol, Apocanda-Lösung, Canesten, Canesten®, Klotrimazol Mylan

ATC kod: D01AC01, G01AF02

Substanser: klotrimazol

Bedömning

Behandling med klotrimazol kan ske under graviditet. Vid återkommande besvär, behov av längre tids användning vaginalt eller av stora ytor utvärtes, ska dock läkare kontaktas. I de fallen är viss återhållsamhet motiverad.

Bakgrund

Klotrimazol och ekonazol är imidazoler som dels används vid vulvovaginala svampinfektioner, dels för dermatologiskt bruk. Den systemiska absorptionen är låg vid dermatologiskt bruk men sannolikt större vid vaginal applikation. Varken klotrimazol eller ekonazol har visats ha någon teratogen effekt. En påverkan på östrogensyntesen generellt och i placenta vid låga koncentrationer har dock påvisats in vitro.

En epidemiologisk studie rapporterade om en ökad risk för missfall efter användning av klotrimazol, men resultaten var inte entydiga, och författarna valde själva att tona ner betydelsen av sina resultat. Ett samband mellan en låg frekvens för tidigt födda barn och användning av klotrimazol under graviditet har också rapporterats. Författarna spekulerade kring att behandling av vaginal svampinfektion möjligen i sig skulle kunna minska risken för prematurbörd, men i skrivande stund är det osäkert om det finns något orsaksamband.

För ekonazol har prekliniska djurstudier visat en fostertoxisk effekt, men det är oklart om dessa fynd är av relevans för människa.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 792 barn, vars mödrar uppgivit användning av klotrimazol eller ekonazol i tidig graviditet. Av dessa hade 26 barn (1,5%) någon missbildning mot 37 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således något lägre än förväntat. Tre barn (mot 10 förväntade) var dödfödda eller dog under första levnadsveckan.

Andelen barn som föddes för tidigt var även den anmärkningsvärt låg: 84 (4,7%) mot 111 förväntade (6,2%). Antalet barn som var överburna (födda efter 42 fullbordade veckor eller mer) var nära det förväntade antalet (130 mot 123 förväntade).

Förlossningsutfallet efter exponering tycks således vara mycket gott, och det finns ingenting som tyder på att användning av klotrimazol eller ekonazol under graviditet skulle utgöra någon risk för fostret. Det bör dock nämnas att det inte går att uttala sig om eventuella missfallsrisker eftersom dylik information inte finns i det Medicinska födelseregistret.

Specifikt om klotrimazol

Mödrar till 462 barn uppgav användning av klotrimazol i tidig graviditet. Åtta av barnen hade någon missbildning mot 9-10 förväntade. Frekvensen för tidigt födda barn var signifikant minskad, 17 barn (3,7%) mot 28-29 förväntade (6,2%), medan andelen barn som var överburna (födda efter 42 fullbordade veckor eller mer) inte var högre än förväntat (6,3% mot 7,0% förväntat).

(De sammanlagda siffrorna ur födelseregistret för ekonazol och klotrimazol är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för klotrimazol var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Toth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology 1999;10:437-40. PubMed
  2. Kragie L, Turner SD, Patten CJ, Crespi CL, Stresser DM. Assessing pregnancy risks of azole antifungals using a high throughput aromatase inhibition assay. Endocr Res. 2002;28:129-40. PubMed
  3. Rosa FW, Baum C, Shaw M. Pregnancy outcomes after first-trimester vaginitis drug therapy. Obstet Gynecol. 1987;69:751-5. PubMed
  4. Czeizel AE, Rockenbauer M. A lower rate of preterm birth after clotrimazole therapy during pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol. 1999;13:58-64. PubMed
  5. Rotem R, Fishman B, Daniel S, Koren G, Lunenfeld E, Levy A. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018;125(12):1550-1556. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.