Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloxacillin

Klassificering: 1

Preparat: Cloxacillin AB Unimedic Vial Mate, Cloxacillin Stragen, Ekvacillin®

ATC kod: J01CF02

Substanser: kloxacillin, kloxacillinnatrium (monohydrat)

Bedömning

Kloxacillin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 220 barn vars mödrar använt penicillinasstabilt penicillin – 22 barn hade någon missbildningsdiagnos (1,8%), vilket om något är lite lägre än det förväntade antalet (25, 2,1%). Ingen missbildningstyp syntes vara överrepresenterad.

Åtta av barnen var exponerade för kloxacillin – inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen penicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för flukloxacillin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.