Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klozapin

Klassificering: 2

Preparat: Clozapine 2care4, Clozapine Accord, Clozapine Actavis, Clozapine Mylan, Clozapine Orifarm, Clozapine Sandoz, Clozapine Teva, Leponex, Leponex®

ATC kod: N05AH02

Substanser: klozapin

Bedömning

Behandling med klozapin, som tillhör gruppen atypiska neuroleptika, bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Om behandling ändå sker bör den ske i samråd med specialist. Exponering för läkmedelsgruppen atypiska neuroleptika i tidig graviditet tycks inte generellt öka risken för missbildningar. Däremot förekommer neonatala symtom från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet, efter behandling i sen graviditet.

Bakgrund

Allmänt om atypiska neuroleptika

Atypiska neuroleptika (andra generationens neuroleptika) används förutom vid psykossjukdomar även vid bipolär sjukdom. Det börjar nu finnas en del erfarenhet av behandling under graviditet, även om det varierar mellan olika substanser. Exponering för atypiska neuroleptika förefaller inte vara relaterat till ökad risk för missbildningar [1-5]. En stor amerikansk studie finner dock en något förhöjd risk för missbildningar vid användning av risperidon i första trimestern [2].

Flera studier rapporterar ett samband mellan exponering för atypiska neuroleptika och för tidig födsel eller barn med låg eller hög födelsevikt för gestationsåldern, dock är ett direkt orsakssamband inte etablerat [6-9]. Mycket talar för att svår maternell psykisk sjukdom och riskfaktorer som är associerade med detta, i sig ökar risken för prematur födsel och avvikelser i födelsevikt [1,3,10].

Användning av atypiska neuroleptika kan ge metabola biverkningar, exempelvis viktuppgång och ökad risk för typ 2 diabetes [11]. Flera studier har gjorts för att undersöka ett eventuellt samband mellan användning av atypiska neuroleptika under graviditet och förekomst av gestationsdiabetes [3, 12-14]. Sammanfattningsvis är resultaten inte konklusiva och ett säkert orsakssamband kan inte anses vara fastställt. Dock kan en ökad observans gällande metabola parametrar, som exempelvis blodsocker, vara av värde hos gravida patienter som behandlas med dessa läkemedel [15,16]. 

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge neurologiska biverkningar hos barnet, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala symtom, som i vissa fall kan vara långvariga. Dock är det än så länge oklart hur vanligt detta är efter exponering för atypiska neuroleptika [16-18]. Neonatala andningsstörningar har också observerats [6,8,15,19,20]. Antipsykotika i kombination med andra typer av psykofarmaka förefaller vara associerat med en högre grad av neonatal sjuklighet än antipsykotika i monoterapi [8]. Ansvarig neonatolog bör, helst före förlossningen, informeras om behandlingen. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt är data otillräckliga. Det finns ett fåtal studier som har undersökt detta och de beskriver en signifikant, men övergående, effekt på motorisk utveckling hos vissa barn som exponerats för atypiska neurolika [21].

Många av de komplikationer som nämns ovan, gäller även de klassiska, så kallade första generationens neuroleptika. Det är dock oklart om det finns någon skillnad mellan de äldre och nyare läkemedlen när det gäller påverkan på fostret och den gravida kvinnan.

Data ur födelseregistret
I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 890 barn vars mödrar uppgivit användning av atypiska neuroleptika i tidig graviditet. Av barnen hade 19 barn någon missbildningsdiagnos mot 18-19 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.

Dock var hela 94 barn (11%) födda för tidigt mot 6.2% förväntat, 31 barn (3,5%) var små för tiden (mot 2,7% förväntat), och 30 barn hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter (mot 13 förväntat). Det är inte klarlagt om det avvikande förlossningsutfallet beror på medicineringen eller på faktorer som är länkade till grundsjukdomen.

Specifikt om klozapin 

Det finns mycket begränsade data om användning av klozapin under graviditet, det mesta utgörs av fallbeskrivningar och fallserier [22]. Missbildningsfrekvensen förefaller, utifrån ett relativt begränsat antal exponeringar, inte vara förhöjd jämfört med befolkningen [4].

Klozapin är associerat till metabola biverkningar hos patienter som behandlas med preparatet. Det finns dock inga studier som studerar förekomsten av gestationsdiabetes och användning av klozapin specifikt. En del beskriver dock, se ovan, ett samband mellan atypiska neurolepika och gestationsdiabetes men resultaten är motstridiga [23].

Neonatala, framförallt neurologiska, komplikationer har beskrivits men det är oklart hur vanligt förekommande detta är [24].

Klozapinets potential att orsaka agranulocytos, med risk för livshotande infektioner, medför att regelbunden övervakning av vita blodkroppar rekommenderas hos spädbarn som exponerats för klozapin in utero [16, 25].

Data ur födelseregistret
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 37 barn vars mödrar rapporterat användning av klozapin i tidig graviditet. Ett barn av barnen hade en missbildningsniagnos – ett ektopiskt anus.

Uppdaterat: 2019-07-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

 1. Reis M, Källén B. Maternal use of antipsychotics in early pregnancy and delivery outcome. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:279-88. PubMed
 2. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015;116(4):315-20. PubMed
 3. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E, Desai RJ, Mogun H, Dejene SZ et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016;73(9):938-46. PubMed
 4. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298. PubMed
 5. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018;32(4):351-366. PubMed
 6. McKenna K, Koren G, Tetelbaum M, Wilton L, Shakir S, Diav-Citrin O et al. Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study. J Clin Psychiatry. 2005;66:444-9; quiz 546. PubMed
 7. Kulkarni J, Worsley R, Gilbert H, Gavrilidis E, Van Rheenen TE, Wang W et al. A prospective cohort study of antipsychotic medications in pregnancy: the first 147 pregnancies and 100 one year old babies. PLoS One. 2014;9(5):e94788. PubMed
 8. Bellet F, Beyens MN, Bernard N, Beghin D, Elefant E, Vial T. Exposure to aripiprazole during embryogenesis: a prospective multicenter cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015;24:368-80. PubMed
 9. Sadowski A, Todorow M, Yazdani Brojeni P, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcomes following maternal exposure to second-generation antipsychotics given with other psychotropic drugs: a cohort study. BMJ Open. 2013;3(7):0. PubMed
 10. Newham JJ, Thomas SH, MacRitchie K, McElhatton PR, McAllister-Williams RH. Birth weight of infants after maternal exposure to typical and atypical antipsychotics: prospective comparison study. Br J Psychiatry. 2008;192(5):333-7. PubMed
 11. Sacker A, Done DJ, Crow TJ. Obstetric complications in children born to parents with schizophrenia: a meta-analysis of case-control studies. Psychol Med. 1996;26(2):279-87. PubMed
 12. Rummel-Kluge C, Komossa K, Schwarz S, Hunger H, Schmid F, Lobos CA et al. Head-to-head comparisons of metabolic side effects of second generation antipsychotics in the treatment of schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2010;123(0):225-33. PubMed
 13. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
 14. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
 15. Park Y, Hernandez-Diaz S, Bateman BT, Cohen JM, Desai RJ, Patorno E et al. Continuation of Atypical Antipsychotic Medication During Early Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes. Am J Psychiatry. 2018;175(6):564-574. PubMed
 16. UK Teratology Information Service (UKTIS) Risperidone in Pregnancy 2015 . UKTIS [www]. [cited 2019-01-16]. UKTIS 2015
 17. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
 18. Divac N, Prostran M, Jakovcevski I, Cerovac N. Second-generation antipsychotics and extrapyramidal adverse effects. Biomed Res Int. 2014;2014(0):656370. PubMed
 19. US Food & Drug Administration (FDA). Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns 2011. FDA [www]. [cited 2019-01-16]. FDA 2011-02-22
 20. Newport DJ, Calamaras MR, DeVane CL, Donovan J, Beach AJ, Winn S et al. Atypical antipsychotic administration during late pregnancy: placental passage and obstetrical outcomes. Am J Psychiatry. 2007;164(8):1214-20. PubMed
 21. Coppola D, Russo LJ, Kwarta RF, Varughese R, Schmider J. Evaluating the postmarketing experience of risperidone use during pregnancy: pregnancy and neonatal outcomes. Drug Saf. 2007;30(3):247-64. PubMed
 22. Gentile S, Fusco ML. Neurodevelopmental outcomes in infants exposed in utero to antipsychotics: a systematic review of published data. CNS Spectr. 2017;22(3):273-281. PubMed
 23. UK Teratology Information Service (UKTIS). Clozapine in Pregnancy 2015 . UKTIS [www]. [cited 2019-06-20]. UKTIS Clozapine
 24. Uguz F. Antipsychotic Use During Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review. J Clin Psychopharmacol. 2019;39(2):162-167. PubMed
 25. Mehta TM, Van Lieshout RJ. A review of the safety of clozapine during pregnancy and lactation. Arch Womens Ment Health. 2017;20(1):1-9. PubMed
 26. Kulkarni J, Storch A, Baraniuk A, Gilbert H, Gavrilidis E, Worsley R. Antipsychotic use in pregnancy. Expert Opin Pharmacother. 2015;16(9):1335-45. PubMed

Författare: Lisa Forsberg, Karin Källén

- för Region Stockholm.